Get Adobe Flash player

พยากรณ์อากาศวันนี้

Login Form

Who's Online

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
236854

แบบฟอร์มคำร้อง / คำขอ ต่างๆ

แบบฟอร์มคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
1.  คำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
3.  แบบคำขอบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล
4.  แบบคำขอทำบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล
5.  แบบบัญชีสรุปการขอบัตรแสดงตนผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล
6.  แบบบัญชีสรุปการขอมีบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล
7.  แบบคำขอมีบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อผ่านเข้าบริเวณกระทรวงมหาดไทย
8.  แบบคำขอมีบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อผ่านเข้าบริเวณกระทรวงมหาดไทย
9.  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
10.  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
11.  แบบคำขอผลิตเอกสาร

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อต่างประเทศ

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อต่างประเทศ
1.  แบบคำร้องขอไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
2.  แบบรายงานตัวกลับจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ
3.  
4.  

แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
3.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
4.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
5.  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
6.  แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7.  แบบคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
8.  แบบคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

 

แบบฟอร์มการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.  แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบหมายเลข 1)
2.  แบบรายงาน ก.พ. (แบบหมายเลข 2)
3.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบประเมิน)
4.  แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.  แบบประเมิน (แบบขวาง : ความเห็นของคณะกรรมการในการประเมิน)

แบบฟอร์มใบลา

แบบฟอร์มใบลา
1.  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2.  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
3.  แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
4.  แบบฟอร์มใบลาออก

แบบฟอร์มการขอรับคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม

แบบฟอร์มการขอรับคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
1.  ปกหน้า แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ภาคผนวก ก.)
2.  ปกหน้า แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น (ภาคผนวก ข.)
3.  แบบ พ.ต.ก. 1-1 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (กรณีการขอรับ พ.ต.ก.ครั้งแรก)
4.  แบบ พ.ต.ก. 1-1 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (กรณีการขอรับ พ.ต.ก.ในระดับที่สูงขึ้น)
5.  แบบ พ.ต.ก. 1-2 แบบพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
6.  แบบ พ.ต.ก. 2-1 แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
7.  แบบ พ.ต.ก.2-2 แบบพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติกร) ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร